Linux | Centos更换阿里yum源

  • 内容
  • 相关

1、备份

mv /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo.backup

2、下载新的CentOS-Base.repo /etc/yum.repos.d/

CentOS 5

wget -O /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-5.repo

或者

curl -o /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-5.repo

CentOS 6

wget -O /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-6.repo

或者

curl -o /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-6.repo

CentOS 7

wget -O /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo

或者

curl -o /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo

3、之后运行yum makecache生成缓存

 您阅读这篇文章共花了:

上一篇:华为网络基础 | TCP断开连接管理机制

下一篇:华为网络基础 | 交换机关键参数——背板带宽、交换容量、包转发率、线速

本文标签:    

版权声明:本文依据CC-BY-NC-SA 3.0协议发布,若无特殊注明,本文皆为《fishyoung》原创,转载请保留文章出处。

本文链接:Linux | Centos更换阿里yum源 - http://www.fishyoung.com/post-144.html